"Your local government
voice on marine pollution"

Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon

Local Authorities International Environmental Organisation

This website uses cookies which are essential to its operation. By using the website you are agreeing to this. More information on what cookies are and the types of cookies we use can be found here.
      

Fishing for Litter Baltic
April 2012, Fishing for Litter skall nu utökas till att täcka hela den svenska kusten!

Hösten 2011 sjösatte KIMO Baltic Sea i samarbete med Håll Sverige Rent Fishing for Litter i tre svenska hamnar: Simrishamn, Nogersund och Ronehamn på Gotland. Nu har Havs-och vattenmyndigheten beviljat finansiering till KIMO Baltic Sea som gör att projektet under 2012 får nationell täckning. Vårt mål är att på sikt kunna inkludera alla Östersjöländer i projektet.

FFL har i flera år funnits i England, Scotland, Belgien och Nederländerna och sedan september 2011 även i Sverige. Fishing for Litter är ett enkelt koncept. Fiskarna bidrar i projektet med ideell insats genom att ta med sig det skräp som hamnar i trålen eller fastnar på garnen in till land där hamnpersonalen väger och inventerar skräpet. De båtar som deltar får utdelat stora säckar (big bags) som skräpet kan förvaras i ombord.

Projektet leder till minskad nedskräpning och ökad kunskap genom att involvera en av Östersjöns viktigaste intressenter, yrkesfiskarna. Genom projektet får vi mer kunskap om skräpets omfattning och vi kan sprida den vidare till beslutsfattare, media, allmänhet och andra aktörer såsom förpackningsindustrin.

April 2012, Fishing for Litter is extending to cover the entire Swedish coastline!

In autumn 2011 KIMO Baltic Sea in cooperation with the foundation Keep Sweden Tidy launched Fishing for LItter in three Swedish ports: Simrishamn, Nogersund and Ronehamn on Gotland. Now the Swedish Agency for Marine and Water Management has approved funding to KIMO Baltic Sea which entails the project to expand all the way around the Swedish Coast. Our long-term aim is however to cover all the Baltic countries in the project. 

For a number of years FFL have been active in England, Scotland, Belgium and the Netherlands and as of September 2011 in Sweden.The concept of FFL is very simple. The Fishermen contribute to the project by voluntarily collecting and landing all the garbage that end up in their fishing gear. Harbour personel  assist in weighing and separating the garbage once ashore. Vessels taking part in FFL receive Big Bags to store the garbage onboard.

The project aim to reduce marine pollution and to raise awareness by involving one of the key players in the Baltic, namely the Fishermen, as well as gathering information on the extent of marine pollution in the Baltic and interact with decision makers, media, the public, and other players such as the packing industry.


Follow us on facebook: KIMO Baltic Sea/Fishing for Litter

Contact; Project Manager: Ida Wingren, ida.wingren@kimobaltic.eu, +46(0)733 509 476

The video below shows the launch of the project in Scotland in 2003

      
  © 1990-2013 KIMO International Terms Of Use   Privacy Statement OctEportal